HAREKELER

İnce Okunan Harfler
Kalın Okunan Harfler
Peltek Okunan Harfler

ÜSTÜN

ÜSTÜN: Harfin üzerine gelen bu işaret ince harfleri "e" sesi ile, kalın okunan harfleriyse "a" sesi ile okutur. İnce harflerden ع – ر – ح üstünlü olduğu zaman a sesiyle okunur.اَe

بَbe

تَte

ثَṡe

جَce

حَha

خَȟa

دَde

ذَże

رَra

زَze

سَse

شَşe

صَsa

ضَda

طَta

ظَża

عَà

غَğa

فَfe

قَka

كَke

لَle

مَme

نَne

وَve

هَـhe

ىَye

ESRE


ESRE: Harfin altına gelen bu işaret ince harfleri "i" sesi ile, kalın harfleriyse "ı" sesi ile okutur.


اِi

بِbi

تِti

ثِṡi

جِci

حِhi

خِȟı

دِdi

ذِżi

رِri

زِzi

سِsi

شِşi

صِضِطِظِżi

عِì

غِǧı

فِfi

قِكِki

لِli

مِmi

نِni

وِvi

هِـhi

ىِyi

ÖTRE


ÖTRE: Harfin üstüne gelen bu işaret ince harfleri "u" ile "ü" sesi arasında bir sesle, kalın okunan harfleriyse "u" sesi ile okutur.


اُû

بُتُثُṡû

جُحُخُȟu

دُذُżû

رُru

زُسُشُşû

صُsu

ضُdu

طُtu

ظُżu

عُ‘û

غُǧu

فُقُku

كُلُمُنُوُهُـىُ